Home > รายละเอียดการแข่งขัน
โครงการ Workshop และประกวดภาพยนตร์โฆษณา ปีที่ 5
“นมไทย-เดนมาร์ค 60 ปี สู่ความยั่งยืน My Brand Love ของคนไทย”
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นนิสิต-นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ไม่จำกัด สาขาวิชา และคณะ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 - 4
 2. สมาชิกในทีมจะต้องมาจากสถาบันเดียวกันไม่เกิน 4 คน แต่ละกลุ่มส่งผลงานได้เพียง 1 ผลงานเท่านั้น และต้องมีอาจารย์ในสถาบันนั้นๆ ลงนามรับรองเป็นที่ปรึกษาทีม อาจารย์ท่านหนึ่งสามารถเป็นที่ปรึกษาได้มากกว่า 1 ทีม
 3. แต่ละสถาบัน สามารถส่งทีมเข้าร่วมโครงการได้ไม่จำกัดจำนวน
 4. ผลงานจะต้องเป็นข้อมูลที่จัดทำขึ้นใหม่ ทั้งด้านโครงเรื่อง ภาพและเสียงโดยไม่มีการลอกเลียนหรือดัดแปลงใหม่และไม่เคยเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลใดมาก่อน
 5. เนื้อหาต้องไม่สื่อถึงการเสียดสี ล้อเลียน ลบหลู่ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมือง ก่อให้เกิดความขัดแย้งใด ๆ ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด
 6. คณะกรรมการจัดงานฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 7. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมให้ตกเป็นของผู้จัดงานประกวด โดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยสามารถทำซ้ำ ดัดแปลง และนำไปเผยแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์ในงานของหน่วยงาน ที่ไม่ใช่กิจกรรมในเชิงพาณิชย์ได้
 8. การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด

รายละเอียดการแข่งขัน
การแข่งขันรอบที่ 1 : รอบคัดเลือก

      นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งใบสมัครและผลงาน ประกอบด้วย
 1. ใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรนักศึกษาผู้ร่วมทีมทุกคน
 2. ส่งผลงานในรูปแบบสตอรี่บอร์ด(Story Board) พร้อมบทบรรยาย รายละเอียดของเนื้อหาแต่ละฉากหรือแต่ละหน้าจอ อาทิเช่น ข้อความ ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียงดนตรี เสียงพูด โดยลำดับเนื้อหาก่อน-หลัง ของภาพยนตร์โฆษณา จำนวนภาพไม่เกิน 30 ภาพ ไม่จำกัดเทคนิคการวาด (ใช้แบบฟอร์มตามที่โครงการกำหนด)
 3. นำเสนอวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย พร้อมอธิบายแนวคิดของภาพยนตร์โฆษณา แผนการสื่อสาร โดยเน้นช่องทาง Social Media เป็นหลัก ในรูปแบบ WORD ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 pt ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 4. ช่องทางการส่งผลงาน
  ส่งทางออนไลน์ที่อีเมล : thaidenmarkworkshop@gmail.com
  ส่งผลงานด้วยตัวเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์ เป็นรูปเล่ม จำนวน 2 ชุด
  ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 ( ดูวันประทับตราไปรษณีย์ )
      คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกทีมที่ผ่านรอบแรก จำนวน 50 ทีม การคัดเลือกทีมตามคะแนนโดยไม่คำนึงถึงภาค (ทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกจะได้รับเกียรติบัตรจาก องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
เกณฑ์การตัดสินรอบการแข่งขันรอบที่ 1
 1. ความคิดสร้างสรรค์
 2. แนวคิดเนื้อหาและการสื่อสาร สามารถโน้มน้าวให้กลุ่มเป้าหมาย เข้าใจถึงเนื้อหาที่นำเสนอและตรงตามวัตถุประสงค์โครงการได้อย่างชัดเจน
 3. เทคนิคการนำเสนอ – ความสวยงาม ความสมบูรณ์ของภาพ ความกลมกลืนกันของบทภาพยนตร์
 
40%
 
40%
 
20%
การแข่งขันรอบที่ 2 คัดเลือก 15 ทีม
 1. คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกทีมที่ผ่านเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ (Final Round) จำนวน 15 ทีม จาก 50 ทีม โดย ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะได้ร่วมกิจกรรม Workshop ในรูปแบบออนไลน์เรียนรู้หลักการทำภาพยนตร์โฆษณา พร้อมรับคำปรึกษา คำแนะนำในการผลิตชิ้นงาน จากผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงการโฆษณา และผู้กำกับภาพยนตร์
 2. ทีมที่ผ่านเข้ารอบ15 ทีม จัดทำภาพยนตร์โฆษณา ตามแนวความคิดที่นำเสนอ จัดส่งให้เจ้าหน้าที่โครงการเพื่อทำการเผยแพร่ผ่านช่องทาง Social Media และทำการเปิดโหวต (โครงการสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์โฆษณา ทีมละ10,000 บาท )

รายละเอียดผลงาน
 1. ภาพยนตร์โฆษณามีความยาว 3-5 นาที ในรูปแบบไฟล์ MOV หรือ MP4 ความละเอียด Full HD1080P(1920*1080)
 2. ภาพและเสียงที่ใช้ประกอบภาพยนตร์โฆษณาต้องถูกลิขสิทธิ์โดยผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบติดต่ออนุญาตให้ถูกต้อง
 3. หากมีบทพูดต้องมีการบรรยายใต้ภาพเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษให้ชัดเจน
 4. ข้อมูลที่ต้องใส่ในภาพยนตร์โฆษณา
 • ชื่อเรื่อง ชื่อทีม ชื่อมหาวิทยาลัย
 • โลโก้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ,นมไทย-เดนมาร์ค และ นมโคสดแท้ 100 % ไม่ผสมนมผง
หมายเหตุ : กรณีผลการคัดเลือกรอบที่ 2 ไม่มีทีมภูมิภาคผ่านเข้ารอบ ทางโครงการจะคัดเลือกผลงานที่ได้รับคะแนนสูงสุดของภูมิภาค รับรางวัลดีเด่นประจำภูมิภาค จำนวน 6 รางวัล พร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท (ภาคเหนือ , ภาคใต้ , ภาคตะวันออก , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ภาคกลาง และกทม.)

การแข่งขันชิงชนะเลิศระดับประเทศ
          15 ทีมนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกทีมชนะเลิศระดับประเทศ รับทุนการศึกษา มูลค่า 100,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประกาศนียบัตร
เกณฑ์การตัดสินรอบการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
  
1.ไอเดียความคิดสร้างสรรค์50%
2.การนำไปใช้ได้จริง30%
3.การสื่อสารผ่านช่องทาง Social Media10%
4.เทคนิคการนำเสนอผลงาน10%